Oldeboorn, Utingeradeel

Gramps ID P0126

References

 1. Aarts, Jan Hendriks [I15013]
 2. Akkerman, Hobbe Paulus [I3335]
 3. Boersma, Klara Klazes [I2078]
 4. Bosma, Tietje Jentjes [I3338]
 5. Brouwer, Chrisje Martens [I2386]
 6. Eenshuistra, Uiltje Pieters [I2525]
 7. Hofstra, Rients Tettes [I2479]
 8. Jonker, Jan [I4974]
 9. Kleefstra, Jilles Nannes [I3398]
 10. Talman, Douwe Johannes [I3317]
 11. Vleeshouwer, Abe Oenes [I1795]
 12. Vleeshouwer, Joukje [I0568]
 13. Vleeshouwer, Klaas Abes [I1791]
 14. Vleeshouwer, Oene Baukes [I3301]
 15. Vleeshouwer, Otte Baukes [I3344]
 16. Voetberg, Wiebe Hendriks [I2444]
 17. de Groot, Fimke Wytzes [I3368]
 18. de Nes, Fimke Abes [I3302]
 19. de Zee, Trijntje Murks [I3300]
 20. van der Meulen, Geert Jans [I3362]
 21. van der Vegt, Rinske Tjeerds [I1796]